Adatvédelmi tájékoztató

logo

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETÉS 

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

1. Társaságunk IT szolgáltatója 

III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

3. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

4. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 

5. Az érintett jogainak elősegítése 

IV. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE)  ALKALMAZÁSÁRÓL 

V. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

BEVEZETÉS 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS  A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő  intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden  egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően  megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni. 

I. FEJEZET 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 

Cégnév: Vuelta Kft. 

Székhely: 1104 Budapest, Bodza u. 31/A. 

Cégjegyzékszám: 01-09-688696 

Adószám: 12487224-2-42 

Képviselő: Eisenkrammer Károly 

Telefonszám: +36-1-273-1861 

E-mail cím: info@vuelta.hu 

Honlap: www.vuelta.hu 

(a továbbiakban: Társaság) 

II. FEJEZET 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.  Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

1. Társaságunk IT szolgáltatója 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozó szervezeteket vesz igénybe, aki az IT  szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon  megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

Rendszergazda 

ADEPT CONSULTING Informatikai és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely cím 1139 Budapest, Forgách utca 37.

Cégjegyzékszám: 01-09-716427 

Adószám: 13052612-2-41 

e-mail adept@adept.co.hu 

Webmester: 

Ticketing & Experience Kft. 

E-mail: barnabas@ticketingexp.com 

Iroda: 1044 Budapest, Rózsabokor utca 9. 

Cégjegyzékszám: 01-09-297248 

Adószám: 25935576-2-41 

III. FEJEZET 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

(1) Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását  személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és  tájékoztatással kell kérni. 

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl  egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre  vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely  az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen  jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha  az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg  kell adni. 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik  – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől  egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és  egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a  Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való  hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. (7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat  törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön  hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok  tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. (2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az  adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell,  hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és  részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés  céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés  időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján  kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett  adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás  megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra  hozatalával is. 

3. Az érintett jogainak elősegítése 

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását. IV. FEJEZET 

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag  elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni. 2. Általános tájékoztatás a sütikről 

2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének  (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A  sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden  HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat  módosítja. 

2.2. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót  megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban  rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót  kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook,  Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak  tekinthető. 

2.3. A sütik fajtái: 

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen  nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy  belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül  tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva,  akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az  értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való  kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig). 

2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó  választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a  sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. 

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a  sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről,  eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy  Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy  az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző  ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak  érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás  lehetőségét. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy - szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

3. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról 3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti: 

• az látogató által használt IP cím,

• a böngésző típusa, 

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 

• látogatás időpontja, 

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 

• kattintás. 

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához  használhatjuk. 

3.2. A honlapon alkalmazott sütik 

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a  látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a  weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon  végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik  adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével,  illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a  szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához  technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell  megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,  ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül  szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

3.2.1. Használatot elősegítő sütik: 

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a  fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap  használatának kényelmesebbé tétele. 

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót. 3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik: 

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,  kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. 

V. FEJEZET 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

I. Az érintett jogai röviden összefoglalva: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő  nem tőle szerezte meg 

4. Az érintett hozzáférési joga 

5. A helyesbítéshez való jog 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó  értesítési kötelezettség 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

10. A tiltakozáshoz való jog 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

12. Korlátozások 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog II. Az érintett jogai részletesen: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és  közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.  Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az  érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett  személyazonosságát. 

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy  hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E  határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet  tájékoztatni kell. 

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának  okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági  jogorvoslati jogával. 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen  biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés  megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van  ilyen; 

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére  kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő  kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának  szempontjairól; 

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok  kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés  jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy  szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá  hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az  alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen  jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni,  a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns  kiegészítő információról. 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő  nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a  személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel  való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha  várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor  tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok  kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan  hozzáférhető forrásokból származnak-e. 

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza. 

4. Az érintett hozzáférési joga 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes  adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül  sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti  megfelelő garanciákról. 

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,  észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 5. A helyesbítéshez való jog 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat  indokolatlan késedelem nélkül törölje ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség  teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből  vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben  a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;  vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes  vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet  kezelni. 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike  teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának  korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival  szemben. 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó  értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy  aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az  elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az  adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett  feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 

10. A tiltakozáshoz való jog 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése  ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes  adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy  bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást  is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem  kezelhetők. 

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak  figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell  megjeleníteni. 

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül  sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó  személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása  érdekében van szükség. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza. 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a  profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős  mértékben érintené. 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett  jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 

vagy 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az  érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt  a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben  kifogást nyújtson be. 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza. 

12. Korlátozások 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel  korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben  tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza. 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és  szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az  adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens  jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,  beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó  intézkedéseket. 

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az  intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az  intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel  nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy  

az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul  meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett  információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek  hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási  helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint  a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt  benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak  eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes  és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező  erejű döntésével szemben. 

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett  jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy  három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről  vagy annak eredményéről. 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt  kell megindítani. 

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi  mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság  köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti  hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra  jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében  megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó  tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett  szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó  valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 

Kelt, Budapest, 2021. 01. 22. 

Eisenkrammer Károly 

ügyvezető 

ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT 

CÉGNÉV: 

Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

SZÉKHELY: 

1104 Budapest, Bodza u. 31/A. 

ADÓSZÁM: 

12487224-2-42 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 

01-09-688696 

KÉPVISELI: 

Eisenkrammer Károly ügyvezető: 

(a továbbiakban: Társaság) 

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT  ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából. 

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik. 

Kelt, Budapesten 2018. május hó 25. napján 

TARTALOMJEGYZÉK 

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ A Szabályzat célja és hatálya 

2. § Fogalommeghatározások 

II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

3. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

4. § Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 

5. § A Társaság adatkezelési tájékoztatója 

III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

8.§ Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 9. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

10. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

11. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

13. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés 

IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

14. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

15.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

16. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 17. § Regisztráció a Társaság honlapján 

18 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

19. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 

V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

20. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

21. § Kifizetői adatkezelés 

22. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

23. § Adatkezelés pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése, és korlátozó  intézkedések céljából 

VI. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

24. § Adatbiztonsági intézkedések 

VII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

25. § Az adatvédelmi incidens fogalma 

26. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 

27. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 

28. § Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 

IX. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

29.§ Tájékoztatás az érintett jogairól 

X. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

30. § A Szabályzat megállapítása és módosítása 

31. § Intézkedések a szabályzat megismertetése 

MELLÉKLETEK 

1. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 

2. melléklet Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése  vonatkozásában 

3. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról 4. melléklet Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról 

5. melléklet Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról 

6. melléklet Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez 

7. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek  elérhetőségi adatai kezeléséhez 

8. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási  kötelezettségről 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § A Szabályzat célja és hatálya 

(1) E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják,  hogy a Társaság adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon  kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  rendelkezéseinek. 

(2) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki. (3) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában  természetes személynek kell tekinteni. 

(4) Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik,  beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR  (14)) 

2. § Fogalommeghatározások 

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek  megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely  információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely  azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,  fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező  alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon  végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,  átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb  módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve  megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a  személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,  különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes  preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz  kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további  információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét  természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és  szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez  ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális  vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az  adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő  kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel  vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek  egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes  adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy  feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az  adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és  egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező  cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan  közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

II. FEJEZET 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

3. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

(1) Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását  személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással  kell kérni. 

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl  egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre  vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely  az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen  jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha  az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg  kell adni. 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik  – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől  egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és  egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a  Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való  hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. (7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat  törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön  hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 4. § Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok  tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. (2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az  adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell,  hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és  részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés  céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés  időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján  kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett  adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás  megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra  hozatalával is. 

5. § A Társaság adatkezelési tájékoztatója 

(1) A Társaság általános adatkezelési tájékoztatóját a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását. 

III. FEJEZET 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi  alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és  megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez  fűződő jogait nem sértik. 

(2) A Társaság szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b)) jogcímén munkaviszony létesítése,  teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 

1. név 

2. születési név,, 

3. születési ideje, 

4. anyja neve, 

5. lakcíme, 

6. állampolgársága, 

7. adóazonosító jele, 

8. TAJ száma, 

9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), 

10. telefonszám, 

11. e-mail cím, 

12. személyi igazolvány száma, 

13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 

14. bankszámlaszáma, 

15. online azonosító (ha van) 

16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

17. munkakör, 

18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 

19. fénykép, 

20. önéletrajz, 

21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 

22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján  levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, 

23. a munkavállaló munkájának értékelése, 

24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 

25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa 

26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, 

27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése,  azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, 

28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának  megnevezését és száma, 

29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; 

30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat; 31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat. 

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben  meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. 

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi  feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók. (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. (7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a  munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul 

(8) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 3. számú melléklete szerinti  Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő  jogokról. 

7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra  vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása,  kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat  többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat  milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni  kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. E Tájékoztatáshoz kapcsolódó  adatkezelési tájékoztató mintáját jelen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése  előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal. 

(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése  érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek  kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét  munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása. 

(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek. (5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 

(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör betöltése. (7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók,  illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy  a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat  részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg. (8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 8. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím,  képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van). (2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés  kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására  jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók. 

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott  jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. (6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a  pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése  érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. 

9. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló  kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül  tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más  személyekkel, szervezetekkel. 

(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem  tárolhat. 

(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 havonta - ellenőrizni,  ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára  vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§,  52. §) ellenőrzése. 

(4) Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. (5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló  jelen lehessen az ellenőrzés során. 

(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az  ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre  (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az  e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. 

(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell  megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem  személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja. 

(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot  személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A  munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a  munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval  szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. 

(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az  érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet. 

10. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot,  tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a  Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és  nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi  ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 9.§ rendelkezései irányadók. 

11. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú  munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja. 

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a  regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok  megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a  Társaság. 

(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és jogkövetkezményire a  9. § rendelkezései irányadók. 

12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak  munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és  adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. 

(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta.  Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és 

felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje. (3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 9.§ rendelkezései irányadók. 13. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés 

(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi  épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert  alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést vagy kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz,  ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 

(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása. (3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól  olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó  jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a  tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint  a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról,  az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó  (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával  kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó  tájékoztatást is. A tájékoztatás mintája a szabályzat 5. számú Melléklete. 

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a  hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló  magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett  elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy. 

(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg.  Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot  bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 

(6) Adatbiztonsági intézkedések: 

a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek  sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. 

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok  megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető. 

c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem  lehet. 

d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni. 

e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő  személye azonosítható legyen. 

f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell  szüntetni. 

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a 

rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 

i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása 

és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni 

kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. 

(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép- , hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos  érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. (8) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi  méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi  szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi  szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. 

(9) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy a  munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi  szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető. 

(10) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon  kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató  vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

IV. FEJEZET 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

14. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési  kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési  nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány  számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók  listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés  megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok  címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási  feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés  megszűnését követő 5 év. 

(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a  szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes  adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez  kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza. 

15.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online  azonosítója. 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti  kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos  feladatokat ellátó munkavállalói. 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének  fennállását követő 5 évig. 

(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel,  vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat  aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig  meg kell őrízni. 

16. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról (1) A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének  (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. (2) Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű  – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az  ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/). Ez alapján a Társaság honlapján az első látogatáskor  egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a  teljes körű tájékoztató elérhetőségére (2. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató). E tájékoztatóval a  Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak  igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési  célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok  kezelését is. 

(3) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása  céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül  szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben  oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott  eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e  törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a  szükséges mértékben és ideig. 

17. § Regisztráció a Társaság honlapján 

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg  hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe,  telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.

(3) A személyes adatok kezelésének célja: 

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel. 

3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető. 

5. A honlap használatának elemzése. 

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing  tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója  tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett  hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

18 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével  adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során  az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél  „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor  leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul  törölni kell. 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. 

(3) A személyes adatok kezelésének célja: 

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 

2. Reklámanyag küldése 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing  tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója  munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása  visszavonásáig (törlési kérelméig). 

19. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az  érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét.  A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti  adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető. 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény  megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos  feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt  végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói. 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év  a számviteli iratok megőrzése céljából. 

V. FEJEZET 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

20. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek  teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes  személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII.  tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az  utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása;  a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői  igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. (3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási  feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

21. § Kifizetői adatkezelés 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése  (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából  kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)  kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes  személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát,  a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az  adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§)  és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés  (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. (3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait  ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

22. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait  abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban  a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. 

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalója, a  közlevéltár munkatársa. 

23. § Adatkezelés pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése, és korlátozó  intézkedések céljából 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és  megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c)  állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási  helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott  okiratok másolatát. (7.§). 

(2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt  pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása céljából kezeli az erről szóló 2017. évi LII. törvényben  (Kit) meghatározott adatokat. 

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a  Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye. 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás  teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2)) 

VI. FEJEZET 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

24. § Adatbiztonsági intézkedések 

(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága  érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási  szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek. 

(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,  elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan  hozzáférés ellen. 

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok  kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 10. számú melléklet szerinti kikötést kell  alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. (4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. (5) A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket,  adattároló és rögzítő eszközeiket.

(6) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel  az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött  körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük  van. 

(7) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további  intézkedésekkel biztosítja: 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével  történő használatának megakadályozását; 

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés  alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az  automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

(8) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és  kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. 

(9) A Társaság által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos! 

(10) A munkahelyen és a Társaság eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak  látogatása szigorúan tilos! 

(11) Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos! (12) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek  hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva  kell tartani. 

(13) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. VII. FEJEZET 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

25. § Az adatvédelmi incidens fogalma 

(1) Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan  közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) (2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes  adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása,  ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése. 26. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének  feladata. 

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kisérleteket, és ezeket  folyamatosan elemezni kell. 

(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst  észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét. 

(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának,  ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. 

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a  munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági  gyengeségeket. 

(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető  bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell  dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni  és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és  megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 27. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

a) az érintett személyes adatok körét, 

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

c) az adatvédelmi incidens időpontját, 

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. VIII. FEJEZET 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 

28. § Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 

(1) Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére,  hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira  és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra  vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan  egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek,  egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. 

(2) Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése  céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését  megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. 

(3) Az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció részletes szabályaira a rendelet 35-36. ckkei és az Infotv.  rendelkezései irányadók. 

IX. FEJEZET 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

29.§ Tájékoztatás az érintett jogairól 

(1) Az érintett jogai röviden összefoglalva: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az  adatkezelő nem tőle szerezte meg 

4. Az érintett hozzáférési joga 

5. A helyesbítéshez való jog 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó  értesítési kötelezettség 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

10. A tiltakozáshoz való jog 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

12. Korlátozások 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (2) Az érintett jogai részletesen: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.  Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az  érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett  személyazonosságát. 

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy  hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E  határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet  tájékoztatni kell. 

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának  okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági  jogorvoslati jogával. 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen  biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés  megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van  ilyen; 

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére  kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő  kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának  szempontjairól; 

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok  kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés  jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy  szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá  hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az  alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen  jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni,  a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns  kiegészítő információról. 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő  nem tőle szerezte meg 

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a  személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel  való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha  várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor  tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok  kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan  hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza. 

4. Az érintett hozzáférési joga 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes  adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül  sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti  megfelelő garanciákról. 

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,  észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 5. A helyesbítéshez való jog 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat  indokolatlan késedelem nélkül törölje ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség  teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből  vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben  a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;  vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes  vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet  kezelni. 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak  valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának  korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival  szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó  értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy  aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az  elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az  adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett  feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 

10. A tiltakozáshoz való jog 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése  ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes  adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy  bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást  is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem  kezelhetők. 

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak  figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell  megjeleníteni. 

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül  sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó  személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása  érdekében van szükség. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza. 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a  profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős  mértékben érintené. 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett  jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;  vagy 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az  érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt  a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben  kifogást nyújtson be. 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel  korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben  tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza. 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és  szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az  adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens  jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,  beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó  

intézkedéseket. 

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az  intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az  intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel  nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy  az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul  meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett  információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek  hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási  helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint  a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt  benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak  eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes  és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező  erejű döntésével szemben. 

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett  jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy  három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről  vagy annak eredményéről. 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt  kell megindítani. 

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi  mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság  köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti  hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra  jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében  megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó  tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett  szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó  valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 

XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

30. § A Szabályzat megállapítása és módosítása 

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult. 

41. § Intézkedések a szabályzat megismertetése 

 

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával),  és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló  (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája jelen szabályzat 8.  számú melléklete tartalmazza.